Strona główna Oferty pracy Zastępca dyrektora
 

4 grudnia 2017 r.

Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze


Zastępca Dyrektora Schroniska - Kierownik ambulatorium


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • kierowanie działalnością Schroniska w czasie nieobecności Dyrektora Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie,
 • prowadzenie lecznicy dla zwierząt w Schronisku,
 • organizowanie opieki lekarsko – weterynaryjnej i leczenia zwierząt przebywających w Schronisku w tym całodobowego dyżuru lekarskiego,
 • planowanie, organizowanie i koordynowanie pracy lekarzy weterynarii, techników i opiekunów zwierząt zatrudnionych w ambulatorium i jego oddziałach. Rozliczanie czasu pracy podległego personelu,
 • kierowanie działalnością ambulatorium zakładowego w tym planowanie zabiegów profilaktycznych, chirurgicznych, badań, szczepień, konsultacji zewnętrznych,
 • współpraca z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej SGGW i specjalistami zewnętrznymi w zakresie utrzymania właściwego stanu zdrowia zwierząt,
 • organizowanie zaopatrzenia lecznicy w: leki, narzędzia, wyposażenie, materiały medyczne i opatrunkowe, środki do dezynfekcji i utrzymania czystości itp.,
 • weryfikacja poprawności pracy ambulatorium i zespołu lekarskiego, kontrola i analiza przyczyn nieprawidłowości występujących w ambulatorium, poszukiwanie rozwiązań zapewniających optymalne wykorzystanie możliwości Schroniska w zakresie opieki lekarsko – weterynaryjnej i leczenia zwierząt,
 • współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie utrzymania dobrostanu zwierząt,
 • współpraca z Biurem Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy i z innymi jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz jednostkami zewnętrznymi w zakresie powierzonych zadań,
 • współpraca z sekcją bytową, biurem przyjęć i adopcji zwierząt oraz wolontariuszami w zakresie zdrowia zwierząt,
 • przygotowywanie informacji, raportów i sprawozdań z zakresu działalności lekarsko weterynaryjnej Schroniska,
 • doradztwo merytoryczne i ścisła współpraca z Dyrektorem Schroniska,
 • inne obowiązki wynikające z powierzonego stanowiska.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:   

Praca w budynku administracyjnym Schroniska, ambulatorium i gabinetach weterynaryjnych oraz poza nimi. Kontakt ze zwierzętami Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek parterowy. Ciągi komunikacyjne w ambulatorium o szerokości uniemożliwiającej sprawne poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Jedna toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy związane z: bezpośrednim kontaktem ze zwierzętami, obsługą komputera, przemieszczaniem się wewnątrz budynku administracyjnego, w ambulatorium i jego oddziałach oraz po terenie Schroniska o powierzchni ok. 2,5 ha, rozmowami telefonicznymi, organizowaniem opieki lekarsko – weterynaryjnej, koordynowaniem pracy ponad 10-osobowego zespołu ambulatorium. Na stanowisku pracy brak jest specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) [1]
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia
 • wykształcenie wyższe w zakresie weterynarii oraz aktualne zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • staż pracy: co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku lekarza weterynarii w tym co najmniej 2 lata na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem,
 • znajomość przepisów ustaw oraz aktów wykonawczych:
- ustawy o ochronie zwierząt,
- ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych,
- ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt,
- ustawy Prawo farmaceutyczne,
- ustawy o finansach publicznych,
- ustawy o ochronie danych osobowych,
- ustawy Prawo zamówień publicznych,
- rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczególnych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt,
- rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko – weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji,
- rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

 

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza specjalistyczna wymagana do podjęcia pracy na stanowisku,
 • znajomość regulacji prawnych wymaganych do podjęcia pracy na stanowisku,
 • 10 -letnie doświadczenie w zawodzie lekarza weterynarii, w tym w pracy z małymi zwierzętami: psy, koty (praca zawodowa, prywatna praktyka),
 • 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem (praca zawodowa, prywatna praktyka),
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji,
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów i problemów, odporność na stres, rzetelność, zaangażowanie, dyspozycyjność, komunikatywność, zorientowanie na osiągnięcie celu, kultura osobista.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy oraz wymagane doświadczenie,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych -  podpisane własnoręcznie,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” - podpisaną własnoręcznie.

 

Składanie ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 4 stycznia 2018 roku na adres:

Adres składania dokumentów:

 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa

Sekretariat Schroniska,

z dopiskiem na kopercie: „oferta na stanowisko Zastępca Dyrektora Schroniska - Kierownik ambulatorium”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 4 stycznia 2018 roku do godziny 16:00.[1] w przypadku uznania spełnienia przesłanek z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

 logo_syrenka Materiały do pobrania |Linki zewnętrzne | Przetargi | BIP   logo_bip| Polityka prywatności
W tym roku zaadoptowano ze schroniska 3000 zwierząt
Na adopcję w schronisku czeka 552 zwierząt

Ważne informacje

Adres: ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa
Dojazd z P+R Al.Krakowska autobusem linii 124
 
Status organizacyjny: jednostka budżetowa m. st. Warszawy
Dyrektor Schroniska: Henryk Strzelczyk (od 15.11.2016)

Kontakt do schroniska: 

22 868-06-34
Sekretariat - w. 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); info@napaluchu.waw.pl
Promocja - w. 2; promocja@napaluchu.waw.pl
Księgowość - w. 3 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); ksiegowosc@napaluchu.waw.pl
22 846-02-36, 22 868-15-79, 604-778-747 - całodobowo w sprawach zwierząt
fax: 22 868-06-34 w.4; 22 846-02-50
 

WIZYTY W SCHRONISKU:

Adopcje przez 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 17.00
 

POSZUKIWANIE I ODBIÓR ZAGUBIONYCH ZWIERZĄT:

Przez 7 dni w tygodniu w godz. 10.00 - 18.00

Jeśli szukasz zagubionego pupila koniecznie zabierz dowód tożsamości
i dokument potwierdzający własność zwierzęcia: książeczka szczepień, zdjęcia itp.
 

PRZYJMOWANIE ZNALEZIONYCH ZWIERZĄT:

Całodobowo za pośrednictwem Straży Miejskiej i upoważnionych służb.
W godzinach 8.00 - 20.00 za pośrednictwem osób prywatnych.