Strona główna Oferty pracy Zastępca dyrektora

Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

 

Ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

 

Zastępca Dyrektora Schroniska - kierownik ambulatorium

 

I. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

1. Kierowanie działalnością Schroniska w czasie nieobecności Dyrektora Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie.

2. Prowadzenie lecznicy dla zwierząt w Schronisku.

3. Organizowanie opieki lekarsko-weterynaryjnej i leczenia zwierząt przebywających w Schronisku, w tym całodobowego dyżuru lekarskiego.

4. Planowanie, organizowanie i koordynowanie pracy lekarzy weterynarii, techników i opiekunów zwierząt zatrudnionych w ambulatorium i jego oddziałach. Rozliczanie czasu pracy podległego personelu.

5. Kierowanie działalnością ambulatorium zakładowego, w tym planowanie zabiegów profilaktycznych, chirurgicznych, badań, szczepień, konsultacji zewnętrznych.

6. Organizowanie zaopatrzenia lecznicy w: leki, narzędzia, wyposażenie, materiały medyczne i opatrunkowe, środki do dezynfekcji i utrzymania czystości, itd.

7. Weryfikacja poprawności pracy ambulatorium i zespołu lekarskiego, kontrola i analiza przyczyn nieprawidłowości występujących w ambulatorium, poszukiwanie rozwiązań zapewniających optymalne wykorzystanie możliwości Schroniska w zakresie opieki lekarsko-weterynaryjnej i leczenia zwierząt.

8. Współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie utrzymania dobrostanu zwierząt.

9. Współpraca z Biurem Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy i z innymi jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz jednostkami zewnętrznymi w zakresie powierzonych zadań.

10. Współpraca z Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej SGGW i specjalistami zewnętrznymi w zakresie utrzymania właściwego stanu zdrowia zwierząt.

11. Współpraca z wolontariuszami i organizacjami pozarządowymi w zakresie zdrowia zwierząt

12. Doradztwo merytoryczne i ścisła współpraca z Dyrektorem Schroniska.

13. Przygotowywanie informacji, raportów i sprawozdań z zakresu działalności lekarsko-weterynaryjnej w Schronisku.

14. Inne obowiązki wynikające z powierzonego stanowiska.

 

II. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

Praca w budynku administracyjnym Schroniska, ambulatorium i gabinetach weterynaryjnych oraz poza nimi. Kontakt ze zwierzętami. Budynki niedostosowane dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynki jednopoziomowe, bez schodów umożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim. Ciągi komunikacyjne w ambulatorium o szerokości uniemożliwiającej sprawne poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku administracyjnym jest jedna toaleta dostosowana do poruszania się wózkiem inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku administracyjnego, w ambulatorium i jego oddziałach oraz w terenie, w tym Schroniska o powierzchni ok. 2,5 ha, rozmowami telefonicznymi, organizowaniem opieki lekarsko-weterynaryjnej, koordynowaniem pracy ponad 10-osobowego zespołu ambulatorium.

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

III. Wymagania:

1.Wymagania niezbędne:

1) Wykształcenie wyższe w zakresie weterynarii oraz prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

2) Staż pracy: co najmniej 5 letni staż pracy na stanowisku lekarza weterynarii w zakresie leczenia psów i kotów, w tym co najmniej 3 lata na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem.

3) Znajomość przepisów ustaw oraz aktów wykonawczych:

- ustawy o ochronie zwierząt,

- ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych,

- ustawy o zakładach leczniczych dla zwierząt,

- ustawy Prawo farmaceutyczne,

- ustawy o finansach publicznych,

- ustawy o ochronie danych osobowych,

- ustawy Prawo zamówień publicznych,

- rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt,

- rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej i ewidencji leczenia zwierząt oraz wzorów tej dokumentacji i ewidencji,

- rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie preparatów zawierających środki odurzające lub substancje psychotropowe, które mogą być posiadane i stosowane w celach medycznych oraz do badań klinicznych, po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

4) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

5) Niekaralność za przestępstwa umyślne, przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

6) Obywatelstwo polskie.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) 10-letnie doświadczenie w zawodzie lekarza weterynarii, w tym w pracy z małymi zwierzętami: psy, koty, (praca zawodowa, prywatna praktyka).

2) Specjalizacja w zakresie chorób psów i kotów.

3) 5-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem, (praca zawodowa, prywatna praktyka).

4) Komunikatywna znajomość języka angielskiego.

5) Znajomość pakietu biurowego MS Office.

6) Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji.

7) Umiejętność rozwiązywania konfliktów i problemów, odporność na stres, rzetelność, zaangażowanie, dyspozycyjność, komunikatywność, zorientowanie na osiągnięcie celu, kultura osobista.


 

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. Podpisane odręcznie: curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny.

2. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (dyplom lekarza weterynarii, zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu, specjalizacja w zakresie chorób psów i kotów).

3. Kopie świadectw pracy i innych dokumentów, potwierdzających wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe, w tym na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem. W przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia. 

4. Podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie.

5. Podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

6. Podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7. Podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 2016, poz. 922)”.

 

VI. Składanie ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 27 stycznia 2017 roku na adres:

Adres składania dokumentów:

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa

Sekretariat Schroniska,

z dopiskiem na kopercie: „oferta na stanowisko Zastępcy Dyrektora Schroniska”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 27.01.2017 roku do godziny 16.

 logo_syrenka Materiały do pobrania |Linki zewnętrzne | Przetargi | BIP   logo_bip| Polityka prywatności
W tym roku zaadoptowano ze schroniska 3000 zwierząt
Na adopcję w schronisku czeka 552 zwierząt

Ważne informacje

Adres: ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa
Dojazd z P+R Al.Krakowska autobusem linii 124
 
Status organizacyjny: jednostka budżetowa m. st. Warszawy
Dyrektor Schroniska: Henryk Strzelczyk (od 15.11.2016)

Kontakt do schroniska: 

22 868-06-34
Sekretariat - w. 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); info@napaluchu.waw.pl
Promocja - w. 2; promocja@napaluchu.waw.pl
Księgowość - w. 3 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); ksiegowosc@napaluchu.waw.pl
22 846-02-36, 22 868-15-79, 604-778-747 - całodobowo w sprawach zwierząt
fax: 22 868-06-34 w.4; 22 846-02-50
 

WIZYTY W SCHRONISKU:

Adopcje przez 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 17.00
 

POSZUKIWANIE I ODBIÓR ZAGUBIONYCH ZWIERZĄT:

Przez 7 dni w tygodniu w godz. 10.00 - 18.00

Jeśli szukasz zagubionego pupila koniecznie zabierz dowód tożsamości
i dokument potwierdzający własność zwierzęcia: książeczka szczepień, zdjęcia itp.
 

PRZYJMOWANIE ZNALEZIONYCH ZWIERZĄT:

Całodobowo za pośrednictwem Straży Miejskiej i upoważnionych służb.
W godzinach 8.00 - 20.00 za pośrednictwem osób prywatnych.