Strona główna Oferty pracy Technik weterynarii

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie, ul. Paluch 2

zatrudni TECHNIKA WETERYNARII

 

Zadania (wybór):

- pobieranie krwi,

- podawanie leków iniekcyjnych, zakładanie kaniul dożylnych,

- obsługiwanie aparatury do badania moczu oraz morfologii i biochemii krwi (po przeszkoleniu),

- współpraca z lekarzami weterynarii w zakresie rehabilitacji zwierząt.

Schronisko dysponuje odpowiednio wyposażonym laboratorium, salą diagnostyczną i sprzętem do rehabilitacji.

Wymagania:

- wykształcenie kierunkowe – warunek konieczny,

- minimum rok doświadczenia w zawodzie,

- przyjacielski i humanitarny stosunek do zwierząt oraz wrażliwość na ich los, łatwość nawiązywania kontaktów ze zwierzętami,

- umiejętność postępowania ze zwierzętami (psy, koty), znajomość ich podstawowych potrzeb i zachowań (żywienie, higiena, ruch/zabawa),

- doświadczenie w opiece nad zwierzętami (psy, koty), w tym chorymi i ich pielęgnacji (chęć doszkalania się w przedmiotowym zakresie),

- serdeczne, spokojne usposobienie,

- dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, zdyscyplinowanie i komunikatywność.

 

W zamian oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia w samorządowej jednostce budżetowej,

- możliwość rozwoju zawodowego.

 

Informacje dodatkowe pod nr tel. 0 22 868-06-34 wew. 1

Wymagane dokumenty:

1.    CV (Curriculum vitae) – życiorys zawodowy zawierający informacja, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe,  przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2.    kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

3.    kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz

4.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w życiorysie lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych (są to dane dotyczące: pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej), (o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO), które są podane jedynie z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

5.    w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przez okres 3 miesięcy od zakończenia obecnego naboru.

 

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w następujący sposób:

’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt przez okres najbliższych 3 miesięcy.

’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV - życiorysie oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru i umieścić tekst oświadczenia na dokumencie cv- życiorys i własnoręcznie podpisać.

 

.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Sposób składania dokumentów:

1. Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV i listu motywacyjnego (napisz nam dlaczego chcesz pracować w schronisku) do siedziby Schroniska, adres: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Paluch 2, (02-147) Warszawa lub drogą mailową, e-mail info@napaluchu.waw.pl

2. termin składania ofert: 26 sierpień 2019 r. O przyjęciu dokumentów decyduje data wpływu do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt

3. CV – życiorys oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,

4. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,

5. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

6. Poniższa informacja : „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata” powinna zostać skopiowana pod dokumentami składanymi przez kandydata i własnoręcznie podpisana, co będzie stanowiło potwierdzenie zapoznania się z informacjami zawartymi w klauzuli.

 

„Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata" (obowiązkowe)

1. Dane osobowe przetwarzane przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1).

2. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest  Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Warszawie  (02-147) Warszawa ul. Paluch 2.

3. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: siedziby Administratora lub pisząc na adres e-mail: iod@napaluchu.waw.pl

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach na stanowisko „Technik weterynarii” na podstawie art. 6 ust. 1 lit b (zawarcia umowy) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z Kodeksem pracy (Dz. U. z 2018 poz. 917 z późn. zm.) lub wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w kolejnych naborach,

5. Osobie, która wyraziła zgodę przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 30 dni od zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie w innych procesach rekrutacjach przez okres 3 miesięcy.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez  Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w charakterze „Technika weterynarii” w Schronisku dla bezdomnych zwierząt z siedzibą w Warszawie.

 

 

.......................................................

 

Podpis kandydata

 

 logo_syrenka Materiały do pobrania |Linki zewnętrzne | Przetargi | BIP   logo_bip| Polityka prywatności
W tym roku zaadoptowano ze schroniska 2964 zwierząt
Na adopcję w schronisku czeka 554 zwierząt

Ważne informacje

Adres: ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa
Dojazd z P+R Al.Krakowska autobusem linii 124
 
Status organizacyjny: jednostka budżetowa m. st. Warszawy
Dyrektor Schroniska: Henryk Strzelczyk (od 15.11.2016)

Kontakt do schroniska: 

22 868-06-34
Sekretariat - w. 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); info@napaluchu.waw.pl
Promocja - w. 2; promocja@napaluchu.waw.pl
Księgowość - w. 3 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); ksiegowosc@napaluchu.waw.pl
22 846-02-36, 22 868-15-79, 604-778-747 - całodobowo w sprawach zwierząt
fax: 22 868-06-34 w.4; 22 846-02-50
 

WIZYTY W SCHRONISKU:

Adopcje przez 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 17.00
 

POSZUKIWANIE I ODBIÓR ZAGUBIONYCH ZWIERZĄT:

Przez 7 dni w tygodniu w godz. 10.00 - 18.00

Jeśli szukasz zagubionego pupila koniecznie zabierz dowód tożsamości
i dokument potwierdzający własność zwierzęcia: książeczka szczepień, zdjęcia itp.
 

PRZYJMOWANIE ZNALEZIONYCH ZWIERZĄT:

Całodobowo za pośrednictwem Straży Miejskiej i upoważnionych służb.
W godzinach 8.00 - 20.00 za pośrednictwem osób prywatnych.