Warszawa, 5 lipca 2018

Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

ogłasza nabór kandydatów na 1 (jedno) wolne stanowisko urzędnicze

 

Referent ds. przyjęć i adopcji zwierząt

w Biurze Przyjęć i Adopcji Zwierząt, Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

- realizacja działań związanych z procedurą przyjmowania, ewidencjonowania i adopcji zwierząt,

- obsługa osób zainteresowanych adopcją (wywiad przed adopcyjny, sporządzanie dokumentacji) i osób, które poszukują i odbierają swoje zaginione zwierzęta,

- współpraca z funkcjonariuszami Straży miejskiej i weterynarzami podczas procedury przyjęcia zwierzęcia do Schroniska,

- przeprowadzanie wizyt przed i po adopcyjnych,

- prowadzenie i obsługa ewidencji zwierząt przebywających w Schronisku,

- współpraca z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą zwierzętom bezdomnym.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy

Praca w budynku Biura Przyjęć i Adopcji Zwierząt. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek parterowy. Ciągi komunikacyjne umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Jedna toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy związane z: bezpośrednim kontaktem ze zwierzętami, obsługą komputera, przemieszczaniem się wewnątrz budynku, bezpośrednią obsługą interesantów i rozmowami telefonicznymi. Na stanowisku pracy brak jest specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:

·   obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) [1]

·   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

·   nieposzlakowana opinia

·   2-letnie doświadczenie w zakresie związanym z opieką i działaniami na rzecz zwierząt (praca zawodowa, społeczna, wolontariat),

·   wykształcenie wyższe lub średnie,

·   minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe.

 

Wymagania dodatkowe:

·   wiedza specjalistyczna wymagana do podjęcia pracy na stanowisku,

·   znajomość regulacji prawnych wymaganych do podjęcia pracy na stanowisku: Ustawa o Ochronie zwierząt, Rozporządzenie Ministra Wsi i Rolnictwa w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE) 2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie m.st. Warszawy, Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy,

·   preferowane wykształcenie: wyższe (Zoopsychologia, Weterynaria, Ochrona Środowiska, Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich, Administracja, Psychologia, Pedagogika, Marketing, Politologia i pokrewne), lub średnie: (Technik Weterynarii, Technik Hodowca Zwierząt,

·   znajomość pakietu biurowego MS Office, obsługa urządzeń biurowych,

·   rzetelność, zaangażowanie, dyspozycyjność, umiejętność współpracy z wolontariuszami oraz z organizacjami pozarządowymi, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność rozwiązywania konfliktów, umiejętność pracy pod presją czasu, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,

·   komunikatywna znajomość języka angielskiego.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·  curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

·  list motywacyjny,

·  kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie i kwalifikacje

  zawodowe,

·  kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

·  kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż

  pracy,

·  oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie,

·  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw

  publicznych -  podpisane własnoręcznie,

·  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie,

·  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

·  własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie,  02-147 Warszawa ul Paluch 2, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”.

·  własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści: „Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie, ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa,
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@napaluchu.waw.pl,
  3. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu określonego w pkt 3, nie dłużej jednak niż przez 30 dni od zakończenia procesu rekrutacyjnego,
  6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,
  8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy na stanowisku Referent ds. przyjęć i adopcji zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie.”

 

 

Składanie ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 20 lipca 2018 roku na adres:

Adres składania dokumentów:

 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa

 

z dopiskiem na kopercie: „oferta na stanowisko: referent ds. przyjęć i adopcji zwierząt w Biurze Przyjęć i Adopcji Zwierząt

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 20 lipca 2018 roku do godziny 16:00.


[1] w przypadku uznania spełnienia przesłanek z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) logo_syrenka Materiały do pobrania |Linki zewnętrzne | Przetargi | BIP   logo_bip| Polityka prywatności
W tym roku zaadoptowano ze schroniska 3000 zwierząt
Na adopcję w schronisku czeka 552 zwierząt

Ważne informacje

Adres: ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa
Dojazd z P+R Al.Krakowska autobusem linii 124
 
Status organizacyjny: jednostka budżetowa m. st. Warszawy
Dyrektor Schroniska: Henryk Strzelczyk (od 15.11.2016)

Kontakt do schroniska: 

22 868-06-34
Sekretariat - w. 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); info@napaluchu.waw.pl
Promocja - w. 2; promocja@napaluchu.waw.pl
Księgowość - w. 3 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); ksiegowosc@napaluchu.waw.pl
22 846-02-36, 22 868-15-79, 604-778-747 - całodobowo w sprawach zwierząt
fax: 22 868-06-34 w.4; 22 846-02-50
 

WIZYTY W SCHRONISKU:

Adopcje przez 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 17.00
 

POSZUKIWANIE I ODBIÓR ZAGUBIONYCH ZWIERZĄT:

Przez 7 dni w tygodniu w godz. 10.00 - 18.00

Jeśli szukasz zagubionego pupila koniecznie zabierz dowód tożsamości
i dokument potwierdzający własność zwierzęcia: książeczka szczepień, zdjęcia itp.
 

PRZYJMOWANIE ZNALEZIONYCH ZWIERZĄT:

Całodobowo za pośrednictwem Straży Miejskiej i upoważnionych służb.
W godzinach 8.00 - 20.00 za pośrednictwem osób prywatnych.