Warszawa, 11 października 2018

Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

ogłasza nabór kandydatów na 1 (jedno) wolne stanowisko urzędnicze

 

Referent ds. przyjęć i adopcji zwierząt, dydaktyki i promocji.

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

- realizacja działań związanych z procedurą przyjmowania, ewidencjonowania i adopcji zwierząt,

- obsługa osób zainteresowanych adopcją (wywiad przed adopcyjny, sporządzanie dokumentacji) i osób, które poszukują i odbierają swoje zaginione zwierzęta,

- współpraca z funkcjonariuszami Straży miejskiej i weterynarzami podczas procedury przyjęcia zwierzęcia do Schroniska,

- przeprowadzanie wizyt przed i po adopcyjnych,

- prowadzenie i obsługa ewidencji zwierząt przebywających w Schronisku,

- współpraca z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą zwierzętom bezdomnym,

- realizacja działalności promocyjnej wewnętrznej i zewnętrznej Schroniska ze szczególnym uwzględnieniem promocji adopcji zgodnie z planem rocznym,

- przygotowywanie własnych wydarzeń promocyjnych w Schronisku i o zasięgu ogólnomiejskim zgodnie z planem rocznym,

- udział w obcych wydarzeniach promocyjnych,

- opracowywanie i przygotowywanie materiałów promocyjnych, 

- współpraca z mediami – telewizją, radiem, prasą oraz mediami elektronicznymi - w zakresie promocji zwierząt, wywiadów, autoryzacji tekstów,

- prowadzenie strony internetowej Schroniska i działań promocyjno - informacyjnych w mediach społecznościowych,

- przygotowywanie informacji i sprawozdań z zakresu działalności promocyjnej i dydaktycznej Schroniska,

- prowadzenie spraw administracyjnych związanych z działalnością wolontariatu w schronisku,

- współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz jednostkami zewnętrznymi przy realizacji zadań promocyjnych i dydaktycznych Schroniska,

- współpraca z wolontariuszami i organizacjami pozarządowymi,

- inne obowiązki wynikające z powierzonego stanowiska.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy

Praca w budynku Biura Przyjęć i Adopcji Zwierząt. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek parterowy. Ciągi komunikacyjne umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Jedna toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy związane z: bezpośrednim kontaktem ze zwierzętami, obsługą komputera, przemieszczaniem się wewnątrz budynku, bezpośrednią obsługą interesantów i rozmowami telefonicznymi. Na stanowisku pracy brak jest specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:

·   obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) [1]

·   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

·   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

·   nieposzlakowana opinia

·   doświadczenie w zakresie związanym z opieką i działaniami na rzecz zwierząt (praca zawodowa, społeczna, wolontariat),

·   wykształcenie wyższe lub średnie,

 

 

Wymagania dodatkowe:

·   wiedza specjalistyczna wymagana do podjęcia pracy na stanowisku,

·   znajomość regulacji prawnych wymaganych do podjęcia pracy na stanowisku: Ustawa o Ochronie zwierząt, Rozporządzenie Ministra Wsi i Rolnictwa w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, ustawa o ochronie danych osobowych, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie m.st. Warszawy, Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy,

·   preferowane wykształcenie: wyższe (Zoopsychologia, Weterynaria, Ochrona Środowidka, Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich, Administracja, Psychologia, Pedagogika, Marketing, Politologia i pokrewne), lub średnie: (Technik Weterynarii, Technik Hodowca Zwierząt,

·   znajomość pakietu biurowego MS Office, obsługa urządzeń biurowych,

·   rzetelność, zaangażowanie, dyspozycyjność, umiejętność współpracy z wolontariuszami oraz z organizacjami pozarządowymi, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność rozwiązywania konfliktów, umiejętność pracy pod presją czasu, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,

·   komunikatywna znajomość języka angielskiego.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·  curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

·  list motywacyjny,

·  kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

·  kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

·  kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

·  oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie,

·  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych -  podpisane

własnoręcznie,

·  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie,

·  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

·  zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” - podpisaną własnoręcznie.

 

 

 

Składanie ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 18 października 2018 roku na adres:

Adres składania dokumentów:

 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa

 

Sekretariat Schroniska, z dopiskiem na kopercie: „oferta na stanowisko: Referent ds. przyjęć i adopcji zwierząt, dydaktyki i promocji.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 18 października 2018 roku do godziny 16:00.[1] w przypadku uznania spełnienia przesłanek z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)