Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

ogłasza nabór kandydatów na 2 (dwa) wolne stanowiska urzędnicze

Referent ds. Przyjęć i Adopcji Zwierząt, dydaktyki i promocji.

Szczegóły i wymagania (pdf)

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

   · curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, - życiorys zawodowy zawierający informacja, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe,

·  list motywacyjny,

·  kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

·  kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

·  oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie,

·  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - podpisane własnoręcznie,

·  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie,

·  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

   · oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych o następującej treści podpisane własnoręcznie przez ubiegającego się o przyjęcie na stanowisko Referent ds. Przyjęć i Adopcji Zwierząt, dydaktyki i promocji (pobierz)

Składanie ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 25 listopada 2019 roku na adres:

Adres składania dokumentów:

 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa

Sekretariat Schroniska,

z dopiskiem na kopercie: „oferta na stanowisko: „Referent ds. Przyjęć i Adopcji Zwierząt, dydaktyki i promocji w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie”

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 25 listopada 2019 roku do godziny 16:00.