Warszawa, 21 października 2019 roku
Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie
ogłasza nabór kandydatów na 1 (jedno) wolne stanowisko pomocnicze
 
Pomoc administracyjna

w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie
 
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
 • obsługa  kancelaryjno-biurowa, prowadzenie spraw kancelaryjnych związanych z obsługą korespondencji, prowadzenie ewidencji i rejestrów;
 • obsługa  interesantów  i  udzielanie  informacji,  obsługa  telefoniczna  i  faksowa  jednostki. Nadzór nad sprzętem i urządzeniami biurowymi;
 • prowadzenie  spraw  związanych  z  obsługą  techniczną  i  organizacyjną  spotkań. Prowadzenie terminarzy;
 • przygotowywanie  projektów  pism i dokumentacji
 • wsparcie stanowisk administracyjnych w realizacji bieżących zadań;
 • obsługa zebrań i spotkań Dyrektora z pracownikami / wolontariuszami;
 
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
Miejsce pracy
Praca w budynku w części biurowej Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek parterowy. Ciągi komunikacyjne umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Jedna toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
Stanowisko pracy
Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, kontaktem z interesantami i rozmowami telefonicznymi, przemieszczeniem się wewnątrz budynku i w terenie.
Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.
 
Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) [1];
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie minimum średnie;
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera.
 
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie min.  średnie  profilowe  z  zakresu  administracji  publicznej;
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjnym;
 • pożądane kompetencje: samodzielność, sumienność.
 • wiedza specjalistyczna wymagana do podjęcia pracy na stanowisku,
 • znajomość regulacji prawnych wymaganych do podjęcia pracy na stanowisku: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • znajomość pakietu biurowego MS Office, obsługa urządzeń biurowych,
 • rzetelność, zaangażowanie, wysoce rozwinięta wrażliwość na los zwierząt, dyspozycyjność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność rozwiązywania konfliktów, umiejętność pracy pod presją czasu, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • dodatkowymi atutami będą: znajomość zagadnień z zakresu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej, świadomość specyfiki zatrudnienia w jednostce typu schronisko dla zwierząt.
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, - życiorys zawodowy zawierający informacja, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - podpisane własnoręcznie,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
 • oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych o następującej treści podpisane własnoręcznie przez ubiegającego się o przyjęcie na stanowisko Pomoc administracyjna w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt (pobierz)
 
Sposób składania dokumentów:
 1. Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów do siedziby Schroniska, adres: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Paluch 2, (02-147) Warszawa lub przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@napaluchu.waw.pl w terminie do dnia 4 listopada 2019 roku.
 2. O przyjęciu dokumentów decyduje data wpływu do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
 3. CV – życiorys oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,
 4. Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy;
 5. Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.
 

[1] w przypadku uznania spełnienia przesłanek z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
 logo_syrenka Materiały do pobrania |Linki zewnętrzne | Przetargi | BIP   logo_bip| Polityka prywatności
W tym roku zaadoptowano ze schroniska 2964 zwierząt
Na adopcję w schronisku czeka 554 zwierząt

Ważne informacje

Adres: ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa
Dojazd z P+R Al.Krakowska autobusem linii 124
 
Status organizacyjny: jednostka budżetowa m. st. Warszawy
Dyrektor Schroniska: Henryk Strzelczyk (od 15.11.2016)

Kontakt do schroniska: 

22 868-06-34
Sekretariat - w. 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); info@napaluchu.waw.pl
Promocja - w. 2; promocja@napaluchu.waw.pl
Księgowość - w. 3 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); ksiegowosc@napaluchu.waw.pl
22 846-02-36, 22 868-15-79, 604-778-747 - całodobowo w sprawach zwierząt
fax: 22 868-06-34 w.4; 22 846-02-50
 

WIZYTY W SCHRONISKU:

Adopcje przez 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 17.00
 

POSZUKIWANIE I ODBIÓR ZAGUBIONYCH ZWIERZĄT:

Przez 7 dni w tygodniu w godz. 10.00 - 18.00

Jeśli szukasz zagubionego pupila koniecznie zabierz dowód tożsamości
i dokument potwierdzający własność zwierzęcia: książeczka szczepień, zdjęcia itp.
 

PRZYJMOWANIE ZNALEZIONYCH ZWIERZĄT:

Całodobowo za pośrednictwem Straży Miejskiej i upoważnionych służb.
W godzinach 8.00 - 20.00 za pośrednictwem osób prywatnych.