Strona główna Oferty pracy Podinspektor ds promocji
Warszawa, 10 sierpnia 2018
Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie
ogłasza nabór kandydatów na 2 (dwa) wolne stanowiska urzędnicze
Podinspektor ds. promocji i dydaktyki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

1) Realizacja działalności promocyjnej wewnętrznej i zewnętrznej Schroniska ze szczególnym uwzględnieniem promocji adopcji zgodnie z planem rocznym.
2) Przygotowywanie własnych wydarzeń promocyjnych w Schronisku i o zasięgu ogólnomiejskim zgodnie z planem rocznym.
3) Udział w obcych wydarzeniach promocyjnych.
4) Opracowywanie i przygotowywanie materiałów promocyjnych. 
5) Współpraca z mediami – telewizją, radiem, prasą oraz mediami elektronicznymi - w zakresie promocji zwierząt, wywiadów, autoryzacji tekstów.
6) Prowadzenie strony internetowej Schroniska i działań promocyjno - informacyjnych w mediach społecznościowych.
7) Przygotowywanie informacji i sprawozdań z zakresu działalności promocyjnej i dydaktycznej Schroniska.
8) Prowadzenie spraw administracyjnych związanych z działalnością wolontariatu w schronisku.
9) Współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy oraz jednostkami zewnętrznymi przy realizacji zadań promocyjnych i dydaktycznych Schroniska.
10) Współpraca z wolontariuszami i organizacjami pozarządowymi.
11) Inne obowiązki wynikające z powierzonego stanowiska.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:


Miejsce pracy
Praca w budynku administracyjnym Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek parterowy.
Ciągi komunikacyjne umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Jedna toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy
Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku i w terenie, w tym Schroniska o powierzchni ok. 2,5 ha oraz rozmowami
telefonicznymi, koordynowaniem pracy ponad 150 wolontariuszy oraz stresem.
Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo   polskie   (o   stanowisko   mogą   ubiegać   się   również   osoby   nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)1
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność   za   umyślne   przestępstwo   ścigane   z   oskarżenia   publicznego   lub   umyślne przestępstwo skarbowe
 • nieposzlakowana opinia
 • roczne doświadczenie w zakresie związanym z opieką i działaniami na rzecz zwierząt (praca zawodowa, społeczna, wolontariat),
 • wykształcenie wyższe, kierunek: komunikacja społeczna, socjologia, filologia, pedagogika, zootechnika lub podobne,
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe.

Wymagania dodatkowe:
 
 • wiedza specjalistyczna wymagana do podjęcia pracy na stanowisku,
 • znajomość regulacji prawnych wymaganych do podjęcia pracy na stanowisku: Ustawa o Ochronie zwierząt, Rozporządzenie Ministra Wsi i Rolnictwa w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, ustawa o ochronie danych   osobowych,   Program   opieki   nad   zwierzętami   bezdomnymi   na   terenie   m.st. Warszawy,   Regulamin   utrzymania   czystości   i   porządku   na   terenie   m.st.   Warszawy, Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • znajomość pakietu biurowego MS Office, obsługa urządzeń biurowych,
 • rzetelność, zaangażowanie, dyspozycyjność, umiejętność współpracy z wolontariuszami oraz z organizacjami pozarządowymi,   umiejętność   radzenia   sobie   ze   stresem, umiejętność   rozwiązywania   konfliktów,   umiejętność   pracy   pod   presją   czasu,   wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • roczne   doświadczenie   w   zakresie   promocji   adopcji   zwierząt   (praca   zawodowa, społeczna, wolontariat),
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 
 • podpisane  odręcznie:  curriculum  vitae  z przebiegiem  nauki  i  pracy  zawodowej   oraz  list motywacyjny,
 • kserokopia   dokumentu   potwierdzającego   wymagane   wykształcenie   i   kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających  wymagany staż pracy,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie,
 • oświadczenie   o   pełnej   zdolności   do   czynności   prawnych   oraz   korzystaniu   z   pełni   praw publicznych - podpisane własnoręcznie,
 • oświadczenie,   że   kandydat   nie   był   skazany   prawomocnym   wyrokiem   sądu   za   umyślne przestępstwo   ścigane   z   oskarżenia   publicznego   lub   umyślne   przestępstwo   skarbowe   - podpisane własnoręcznie,
 • kserokopia   dokumentu   potwierdzającego   niepełnosprawność   w   przypadku   kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
 • zgoda  na   przetwarzanie  danych   osobowych  o  treści:   „Wyrażam  zgodę  na   przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” - podpisaną własnoręcznie.

Składanie ofert:

Osoby   zainteresowane   prosimy   o   dostarczenie   kompletu   dokumentów   lub   przesłanie   za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 roku na adres:
Adres składania dokumentów:
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie
ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa

Sekretariat Schroniska, z dopiskiem na kopercie:    
„oferta na stanowisko:  Podinspektor ds. promocji i dydaktyki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 roku  do godziny 16:00.


1 w przypadku uznania spełnienia przesłanek z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
 logo_syrenka Materiały do pobrania |Linki zewnętrzne | Przetargi | BIP   logo_bip| Polityka prywatności
W tym roku zaadoptowano ze schroniska 1496 zwierząt
Na adopcję w schronisku czeka 678 zwierząt

Ważne informacje

Adres: ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa
Dojazd z P+R Al.Krakowska autobusem linii 124
 
Status organizacyjny: jednostka budżetowa m. st. Warszawy
Dyrektor Schroniska: Henryk Strzelczyk (od 15.11.2016)

Kontakt do schroniska: 

22 868-06-34
Sekretariat - w. 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); info@napaluchu.waw.pl
Promocja - w. 2; promocja@napaluchu.waw.pl
Księgowość - w. 3 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); ksiegowosc@napaluchu.waw.pl
22 846-02-36, 22 868-15-79, 604-778-747 - całodobowo w sprawach zwierząt
fax: 22 868-06-34 w.4; 22 846-02-50
 

WIZYTY W SCHRONISKU:

Adopcje przez 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 16.00
 

POSZUKIWANIE I ODBIÓR ZAGUBIONYCH ZWIERZĄT:

Przez 7 dni w tygodniu w godz. 10.00 - 18.00

Jeśli szukasz zagubionego pupila koniecznie zabierz dowód tożsamości
i dokument potwierdzający własność zwierzęcia: książeczka szczepień, zdjęcia itp.
 

PRZYJMOWANIE ZNALEZIONYCH ZWIERZĄT:

Całodobowo za pośrednictwem Straży Miejskiej i upoważnionych służb.
W godzinach 8.00 - 20.00 za pośrednictwem osób prywatnych.