Strona główna Oferty pracy Podinspektor ds. kancelaryjno-biurowych

Warszawa, 9 września 2019 roku

Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

ogłasza nabór kandydatów na 1 (jedno) wolne stanowisko urzędnicze

 

Podinspektor ds. kancelaryjno-biurowych

w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • prowadzenie spraw kancelaryjnych związanych z obsługą korespondencji, prowadzenie ewidencji i rejestrów;
 • obsługa kancelaryjno biurowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie - prowadzenie sekretariatu, kancelarii, obsługa interesantów i udzielanie informacji, obsługa telefoniczna i faksowa jednostki. Nadzór nad sprzętem i urządzeniami biurowymi;
 • wspieranie bieżącej pracy komórki merytorycznej, zapewnienie zaopatrzenia i obsługi administracyjno-gospodarczej;
 • przygotowywanie projektów pism i dokumentacji. Prowadzenie terminarzy;
 • wsparcie koordynatora ds. ryzyka w jednostce
 • wsparcie stanowisk administracyjnych w realizacji bieżących zadań;
 • współpraca z innymi jednostkami w zakresie realizacji bieżących zadań, redagowanie pism;
 • współpraca z Sądami w zakresie wykonywania pracy społecznie użytecznej;
 • realizacja wybranych zagadnień z zakresu kontroli zarządczej;
 • wykonywanie zadań związanych z archiwizowaniem dokumentacji;
 • prowadzenie spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej;
 • obsługa zebrań i spotkań Dyrektora z pracownikami / wolontariuszami;


Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy

Praca w budynku w części biurowej Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek parterowy. Ciągi komunikacyjne umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Jedna toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, kontaktem z interesantami i rozmowami telefonicznymi, przemieszczeniem się wewnątrz budynku i w terenie.

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym. 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) [1]
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • wykształcenie wyższe minimum I stopnia;
 • umiejętność sprawnej obsługi komputera. 

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe min. I stopnia o kierunku: Administracja publiczna, Prawo, Zarządzanie;
 • minimum roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku administracyjnym;
 • pożądane kompetencje: samodzielność, sumienność.
 • wiedza specjalistyczna wymagana do podjęcia pracy na stanowisku,
 • znajomość regulacji prawnych wymaganych do podjęcia pracy na stanowisku: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 • znajomość internetowych narzędzi wspomagających typu systemy ankietowe,
 • znajomość pakietu biurowego MS Office, obsługa urządzeń biurowych,
 • rzetelność, zaangażowanie, wysoce rozwinięta wrażliwość na los zwierząt, dyspozycyjność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność rozwiązywania konfliktów, umiejętność pracy pod presją czasu, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego,
 • dodatkowymi atutami będą: znajomość zagadnień z zakresu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej, świadomość specyfiki zatrudnienia w jednostce typu schronisko dla zwierząt. 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.  


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, - życiorys zawodowy zawierający informacja, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 • kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - podpisane własnoręcznie,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
 • Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych o następującej treści podpisane własnoręcznie przez ubiegającego się o przyjęcie na stanowisko Podinspektora ds. kancelaryjno-biurowych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt (pobierz)
Składanie ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 19 września 2019 roku na adres:

Adres składania dokumentów:

 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa

Sekretariat Schroniska,

z dopiskiem na kopercie: „oferta na stanowisko: Podinspektor ds. kancelaryjno-biurowych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie”

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 19 września 2019 roku do godziny 16:00.

[1] w przypadku uznania spełnienia przesłanek z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

 logo_syrenka Materiały do pobrania |Linki zewnętrzne | Przetargi | BIP   logo_bip| Polityka prywatności
W tym roku zaadoptowano ze schroniska 2964 zwierząt
Na adopcję w schronisku czeka 554 zwierząt

Ważne informacje

Adres: ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa
Dojazd z P+R Al.Krakowska autobusem linii 124
 
Status organizacyjny: jednostka budżetowa m. st. Warszawy
Dyrektor Schroniska: Henryk Strzelczyk (od 15.11.2016)

Kontakt do schroniska: 

22 868-06-34
Sekretariat - w. 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); info@napaluchu.waw.pl
Promocja - w. 2; promocja@napaluchu.waw.pl
Księgowość - w. 3 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); ksiegowosc@napaluchu.waw.pl
22 846-02-36, 22 868-15-79, 604-778-747 - całodobowo w sprawach zwierząt
fax: 22 868-06-34 w.4; 22 846-02-50
 

WIZYTY W SCHRONISKU:

Adopcje przez 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 17.00
 

POSZUKIWANIE I ODBIÓR ZAGUBIONYCH ZWIERZĄT:

Przez 7 dni w tygodniu w godz. 10.00 - 18.00

Jeśli szukasz zagubionego pupila koniecznie zabierz dowód tożsamości
i dokument potwierdzający własność zwierzęcia: książeczka szczepień, zdjęcia itp.
 

PRZYJMOWANIE ZNALEZIONYCH ZWIERZĄT:

Całodobowo za pośrednictwem Straży Miejskiej i upoważnionych służb.
W godzinach 8.00 - 20.00 za pośrednictwem osób prywatnych.