Warszawa, 5 września 2019 roku

OFERTA PRACY:
Młodszy Opiekun Zwierząt (psy)

Praca na pełen etat na umowę o pracę w godz. 8-16 według grafiku (także w weekendy). Praca opiekuna jest wymagająca i ciężka zarówno fizycznie jak i psychicznie. Szukamy osób nastawionych na długofalową współpracę.

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy ze zwierzętami także lękliwymi i przejawiającymi zachowania agresywne
 • Empatia i wrażliwość na los zwierząt
 •  Umiejętność pracy w zespole
 • Odporność na stres
 • Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • Umiejętność samoorganizacji pracy na stanowisku
 • Umiejętności uczenia się i samorozwoju (szczególnie w zakresie opieki nad zwierzętami)
 • Wysoka kultura osobista
 • Pracowitość
 • Wytrzymałość i sprawność fizyczna (praca z dużymi, silnymi psami głównie na dworze)
 • Wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania

 

Do obowiązków osoby na tym stanowisku należy opieka nad ok. 70 psami obejmująca:

 • Karmienie i pojenie zwierząt (dopilnowanie by każde zjadało swoją odpowiednio dobraną porcję jedzenia)
 • Sprzątanie pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta
 • Dbanie o dobre samopoczucie zwierząt: socjalizacja i nawiązywanie ze zwierzętami przyjaznych relacji
 • Obserwowanie i poznawanie cech zwierzęcia – tak aby mógł przekazać jak najwięcej informacji osobom zainteresowanym adopcją
 • Obserwowanie stanu zdrowia zwierzęcia, zmian w zachowaniu, wszelkich objawów mogących świadczyć o chorobie i przekazanie tych spostrzeżeń lekarzowi weterynarii bezzwłocznie
 • Współpraca z wolontariatem w celu zapewnienia zwierzęciu spacerów, wspólnego poznawania zwierząt w celu zapewnienia udanej i odpowiedzialnej adopcji, rozpoznawania zachowań mogących świadczyć o chorobie
 • Współpraca z innymi opiekunami, mającą na celu zapewnienie właściwej opieki podczas nieobecności w pracy
 • Przeprowadzanie spacerów i rozmów przedadopcyjnych 

 

Oferujemy

·         pracę na pełen etat w oparciu o umowę o pracę

·         szkolenia

Wymagane dokumenty:

1.    CV (Curriculum vitae) – życiorys zawodowy zawierający informacja, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe,  przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

2.    kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

3.    kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, oraz

4.    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w życiorysie lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych (są to dane dotyczące: pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej), (o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO), które są podane jedynie z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

5.    w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przez okres 3 miesięcy od zakończenia obecnego naboru.

Oświadczenia, o których mowa w punkcie „Wymagane dokumenty” w pozycji od 4) do 5) mogą być zawarte w następujący sposób:

’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przez okres najbliższych 3 miesięcy.

’ Wyrażam zgodę* na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV - życiorysie oraz załączonych do niego dokumentach - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru i umieścić tekst oświadczenia na dokumencie cv- życiorys i własnoręcznie podpisać. 


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

 

Sposób składania dokumentów:

1.    Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV i listu motywacyjnego (napisz nam dlaczego chcesz pracować w schronisku) do siedziby Schroniska, adres: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Paluch 2, (02-147) Warszawa lub drogą mailową, e-mail info@napaluchu.waw.pl

 1. termin składania ofert: 30 września 2019 r. O przyjęciu dokumentów decyduje data wpływu do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt
 2. CV – życiorys oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,
 3. osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 4. osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.
 5. Poniższa informacja : „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata” powinna zostać skopiowana pod dokumentami składanymi przez kandydata i własnoręcznie podpisana, co będzie stanowiło potwierdzenie zapoznania się z informacjami zawartymi w klauzuli.

 

„Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydata" (obowiązkowe)

1. Dane osobowe przetwarzane przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1).

2. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest  Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Warszawie  (02-147) Warszawa ul. Paluch 2.

3. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: siedziby Administratora lub pisząc na adres e-mail: iod@napaluchu.waw.pl

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach na stanowisko „Młodszy opiekun zwierząt (psy)” na podstawie art. 6 ust. 1 lit b (zawarcia umowy) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z Kodeksem pracy (Dz. U. z 2018 poz. 917 z późn. zm.) lub wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w kolejnych naborach,

5. Osobie, która wyraziła zgodę przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

6. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 30 dni od zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie w innych procesach rekrutacjach przez okres 3 miesięcy.

7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez  Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;

9.. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w charakterze „Młodszego opiekuna zwierząt (psy)” w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Warszawie.


.......................................................

Podpis kandydata

 logo_syrenka Materiały do pobrania |Linki zewnętrzne | Przetargi | BIP   logo_bip| Polityka prywatności
W tym roku zaadoptowano ze schroniska 2964 zwierząt
Na adopcję w schronisku czeka 554 zwierząt

Ważne informacje

Adres: ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa
Dojazd z P+R Al.Krakowska autobusem linii 124
 
Status organizacyjny: jednostka budżetowa m. st. Warszawy
Dyrektor Schroniska: Henryk Strzelczyk (od 15.11.2016)

Kontakt do schroniska: 

22 868-06-34
Sekretariat - w. 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); info@napaluchu.waw.pl
Promocja - w. 2; promocja@napaluchu.waw.pl
Księgowość - w. 3 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); ksiegowosc@napaluchu.waw.pl
22 846-02-36, 22 868-15-79, 604-778-747 - całodobowo w sprawach zwierząt
fax: 22 868-06-34 w.4; 22 846-02-50
 

WIZYTY W SCHRONISKU:

Adopcje przez 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 17.00
 

POSZUKIWANIE I ODBIÓR ZAGUBIONYCH ZWIERZĄT:

Przez 7 dni w tygodniu w godz. 10.00 - 18.00

Jeśli szukasz zagubionego pupila koniecznie zabierz dowód tożsamości
i dokument potwierdzający własność zwierzęcia: książeczka szczepień, zdjęcia itp.
 

PRZYJMOWANIE ZNALEZIONYCH ZWIERZĄT:

Całodobowo za pośrednictwem Straży Miejskiej i upoważnionych służb.
W godzinach 8.00 - 20.00 za pośrednictwem osób prywatnych.