Strona główna Oferty pracy Młodszy opiekun zwierząt
OFERTA PRACY:
Młodszy Opiekun Zwierząt (psy)

Praca na pełen etat na umowę o pracę w godz. 8-16 według grafiku (także w weekendy). Praca opiekuna jest wymagająca i ciężka zarówno fizycznie jak i psychicznie. Szukamy osób nastawionych na długofalową współpracę.

 
Wymagania:

· Doświadczenie w pracy ze zwierzętami także lękliwymi i przejawiającymi zachowania agresywne
· Empatia i wrażliwość na los zwierząt
· Umiejętność pracy w zespole
· Odporność na stres
· Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne
· Umiejętność samoorganizacji pracy na stanowisku
· Umiejętności uczenia się i samorozwoju (szczególnie w zakresie opieki nad zwierzętami)
· Wysoka kultura osobista
· Pracowitość
· Wytrzymałość i sprawność fizyczna (praca z dużymi, silnymi psami głównie na dworze)
· Wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania

Do obowiązków osoby na tym stanowisku należy opieka nad ok. 70 psami obejmująca:

· Karmienie i pojenie zwierząt (dopilnowanie by każde zjadało swoją odpowiednio dobraną porcję jedzenia)
· Sprzątanie pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta
· Dbanie o dobre samopoczucie zwierząt: socjalizacja i nawiązywanie ze zwierzętami przyjaznych relacji
· Obserwowanie i poznawanie cech zwierzęcia – tak aby mógł przekazać jak najwięcej informacji osobom zainteresowanym adopcją
· obserwowanie stanu zdrowia zwierzęcia, zmian w zachowaniu, wszelkich objawów mogących świadczyć o chorobie i przekazanie tych spostrzeżeń lekarzowi weterynarii bezzwłocznie
· Współpraca z wolontariatem w celu zapewnienia zwierzęciu spacerów, wspólnego poznawania zwierząt w celu zapewnienia udanej i odpowiedzialnej adopcji, rozpoznawania zachowań mogących świadczyć o chorobie
· Współpraca z innymi opiekunami, mającą na celu zapewnienie właściwej opieki podczas nieobecności w pracy
· Przeprowadzanie spacerów i rozmów przedadopcyjnych

Oferujemy
· pracę na pełen etat w oparciu o umowę o pracę
· szkolenia

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z zamieszczonymi klauzulami na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji według poniższej informacji (Inne informacje)* i listu motywacyjnego (napisz nam dlaczego chcesz pracować w schronisku) w terminie do 17 marca 2019 roku na adres: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Paluch 2, (02-147) Warszawa lub drogą mailową, e-mail info@napaluchu.waw.pl

Inne informacje:
1.    Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń pod CV:
a.    Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Warszawie (02-147), ul Paluch 2, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”.

.......................................................
Podpis kandydata

b.    Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Warszawie  (02-147) Warszawa ul. Paluch 2, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie.”
.......................................................
Podpis kandydata

2.    a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:

„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych"
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:
1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Warszawie, ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa,
       Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@napaluchu.waw.pl
2.    Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art.6 ust. 1 lit b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach organizowanych przez Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
3.    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
4.    Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2018 r. lub do 30.06.2019 r. w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłej rekrutacji.
5.    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
6.    Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
7.    Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w charakterze Młodszego Opiekuna Zwierząt (psy) w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.
.......................................................
Podpis kandydata

Instrukcja:
•    dokumenty z dopiskiem „Młodszy Opiekun Zwierząt (psy)” należy składać osobiście w siedzibie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie, ul. Paluch 2 (02-147) Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, drogą elektroniczną na adres: info@napaluchu.waw.pl  lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Warszawie, ul. Paluch 2 (02-147) Warszawa, w terminie do 17 marca 2019 r. włącznie. O przyjęciu dokumentów dokumentów decyduje data wpływu do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
•    CV – powinno zawierać dane opisane w Art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917) imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie danych wykraczających poza ten zakres nie jest wymagane przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
•    CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą  i własnoręcznym podpisem (w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną za skuteczne okazanie woli pod oświadczeniami, zgodami udzielonymi  i dokumentami będzie traktowany sam fakt przesłania tych dokumentów drogą elektroniczną wraz z zamieszczeniem odpowiedniej treści oświadczeń.
•    osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
•    osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż do 30.04.2019 r. lub do 31.10.2019 r. w przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłej rekrutacji.

 logo_syrenka Materiały do pobrania |Linki zewnętrzne | Przetargi | BIP   logo_bip| Polityka prywatności
W tym roku zaadoptowano ze schroniska 3000 zwierząt
Na adopcję w schronisku czeka 552 zwierząt

Ważne informacje

Adres: ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa
Dojazd z P+R Al.Krakowska autobusem linii 124
 
Status organizacyjny: jednostka budżetowa m. st. Warszawy
Dyrektor Schroniska: Henryk Strzelczyk (od 15.11.2016)

Kontakt do schroniska: 

22 868-06-34
Sekretariat - w. 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); info@napaluchu.waw.pl
Promocja - w. 2; promocja@napaluchu.waw.pl
Księgowość - w. 3 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); ksiegowosc@napaluchu.waw.pl
22 846-02-36, 22 868-15-79, 604-778-747 - całodobowo w sprawach zwierząt
fax: 22 868-06-34 w.4; 22 846-02-50
 

WIZYTY W SCHRONISKU:

Adopcje przez 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 17.00
 

POSZUKIWANIE I ODBIÓR ZAGUBIONYCH ZWIERZĄT:

Przez 7 dni w tygodniu w godz. 10.00 - 18.00

Jeśli szukasz zagubionego pupila koniecznie zabierz dowód tożsamości
i dokument potwierdzający własność zwierzęcia: książeczka szczepień, zdjęcia itp.
 

PRZYJMOWANIE ZNALEZIONYCH ZWIERZĄT:

Całodobowo za pośrednictwem Straży Miejskiej i upoważnionych służb.
W godzinach 8.00 - 20.00 za pośrednictwem osób prywatnych.