Warszawa, 9 lipca 2019 roku

Oferta pracy

Pracownik gospodarczy - magazynier

 

Podstawowe zadania i obowiązki:

 • kontrola ilościowa i jakościowa przyjmowanych oraz wydawanych towarów
 • kompletacja zamówień
 • właściwe rozmieszczenie, przechowywanie i zabezpieczenie towarów w magazynie
 • utrzymanie porządku na magazynie
 • kontrola stanu technicznego i dbałość o powierzony sprzęt.
 • wykonywanie drobnych prac remontowo-konserwatorskich
 • nadzór nad osobami odpracowującymi prace społeczne
 • koszenie trawy
 • przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w szczególności BHP i ppoż.

Wymagania:

 • wykształcenie min. średnie / zawodowe.
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.
 • dobra organizacja pracy
 • samodzielność, odpowiedzialność, uczciwość
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • umiejętność pracy w zespole.
 • umiejętność wykonywania drobnych prac remontowo-naprawczych
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie prawa jazdy kat. B 

Wymagane dokumenty:

 • CV (Curriculum vitae) – życiorys zawodowy zawierający informacja, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w życiorysie lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych (są to dane dotyczące: pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych oraz danych genetycznych, danych biometrycznych, danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej), o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO które są podane jedynie z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 • w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Schronisko dla Bezdomnych zwierząt   w Warszawie,  02-147 Warszawa ul Paluch 2, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez Schronisko dla bezdomnych zwierząt przez okres najbliższych 6 miesięcy. 

Inne informacje:

Prosimy o zamieszczenie oświadczenia / oświadczeń:


„Informacja o przetwarzaniu ochrony danych osobowych kandydata" (obowiązkowe)

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie, ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa, ,
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@napaluchu.waw.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach na stanowisko pracownika gospodarczego - magazyniera Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit b (zawarcia umowy) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku a Kodeksem pracy (Dz. U. z 2018 poz. 917 z późn. zm.) lub wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w kolejnych naborach,
 4. Osobie, która wyraziła zgodę przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 30 dni od zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody w innych procesach rekrutacjach przez okres 6 miesięcy.
 6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
 8. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w charakterze pracownika gospodarczego - magazyniera w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie.


.......................................................

Podpis kandydata

 

Oświadczenie do rekrutacji przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie  02-147 Warszawa ul. Paluch 2, w celu przeprowadzenia przyszłych postępowań rekrutacyjnych w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie.”


.......................................................

Podpis kandydata

Instrukcja:

 • dokumenty z dopiskiem „pracownik gospodarczy – magazynier” należy składać osobiście w siedzibie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie, ul. Paluch 2 (02-147) Warszawa w pokoju nr 6, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, przesłać drogą elektroniczną na adres: info@napaluchu.waw.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie, ul. Paluch 2 (02-147) Warszawa w terminie do 21 lipca 2019 roku włącznie. O przyjęciu dokumentów decyduje data wpływu do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie.
 • CV, oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą  i własnoręcznym podpisem (w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną za skuteczne okazanie woli  pod oświadczeniami, zgodami udzielonymi i dokumentami będzie traktowany sam fakt przesłania tych dokumentów drogą elektroniczną wraz z zamieszczeniem odpowiedniej treści oświadczeń zgodnie z art. 4 punt 11 RODO „….wyraźnego działania potwierdzającego…”)
 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż 30 dni od zakończenia rekrutacyjnego lub po okresie 6 miesięcy w stosunku do ofert gdzie osoba ubiegająca wyraziła zgodę na udział w kolejnych rekrutacjach.
 logo_syrenka Materiały do pobrania |Linki zewnętrzne | Przetargi | BIP   logo_bip| Polityka prywatności
W tym roku zaadoptowano ze schroniska 2964 zwierząt
Na adopcję w schronisku czeka 554 zwierząt

Ważne informacje

Adres: ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa
Dojazd z P+R Al.Krakowska autobusem linii 124
 
Status organizacyjny: jednostka budżetowa m. st. Warszawy
Dyrektor Schroniska: Henryk Strzelczyk (od 15.11.2016)

Kontakt do schroniska: 

22 868-06-34
Sekretariat - w. 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); info@napaluchu.waw.pl
Promocja - w. 2; promocja@napaluchu.waw.pl
Księgowość - w. 3 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); ksiegowosc@napaluchu.waw.pl
22 846-02-36, 22 868-15-79, 604-778-747 - całodobowo w sprawach zwierząt
fax: 22 868-06-34 w.4; 22 846-02-50
 

WIZYTY W SCHRONISKU:

Adopcje przez 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 17.00
 

POSZUKIWANIE I ODBIÓR ZAGUBIONYCH ZWIERZĄT:

Przez 7 dni w tygodniu w godz. 10.00 - 18.00

Jeśli szukasz zagubionego pupila koniecznie zabierz dowód tożsamości
i dokument potwierdzający własność zwierzęcia: książeczka szczepień, zdjęcia itp.
 

PRZYJMOWANIE ZNALEZIONYCH ZWIERZĄT:

Całodobowo za pośrednictwem Straży Miejskiej i upoważnionych służb.
W godzinach 8.00 - 20.00 za pośrednictwem osób prywatnych.