Strona główna Oferty pracy Lekarz weterynarii
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie ul. Paluch 2 zatrudni pracownika
na stanowisku:

LEKARZ WETERYNARII
 
Wymagania:
•        prawo wykonywania zawodu,
•        co najmniej roczne doświadczenie w pracy z małymi zwierzętami
•        kultura osobista,
•        dobra organizacja pracy,
•        zdyscyplinowanie,
•        wrażliwość na los zwierząt,
•        odporność na stres.

Zakres obowiązków:
•    leczenie zwierząt przebywających w Schronisku
•    wykonywanie badań, szczepień, zabiegów chirurgicznych,
•    współpraca z sekcją bytową, biurem przyjęć i adopcji zwierząt oraz
•    wolontariuszami w zakresie zdrowia zwierząt,

Oferujemy:
•        umowę o pracę na pełen etat
•        możliwość rozwoju zawodowego
•        szkolenia
Informacje dodatkowe pod: nr tel. 0 22 868 06 34 wew. 1, e-mail: info@napaluchu.waw.pl

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV wraz z zamieszczonymi klauzulami na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji według poniższej informacji (inne informacje)* w terminie do 7 grudnia 2018 roku na adres: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt, ul. Paluch 2, (02-147) Warszawa lub drogą mailową, e-mail info@napaluchu.waw.pl lub faxem na nr 0 22 846-02-50

Inne informacje:
1.    Prosimy o zamieszczenie jednego z oświadczeń pod CV:
a.    Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Warszawie (02-147), ul Paluch 2, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”.

.......................................................
Podpis kandydata

b.    Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej (wyrażenie zgody jest dobrowolne)
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Warszawie (02-147) Warszawa ul. Paluch 2, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie.”
.......................................................
Podpis kandydata

2.    a także następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści:
„Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych"
Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym, że:
1.    administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Warszawie, ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa,
2.    kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem: e-mail: iod@napaluchu.waw.pl
3.    dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art.6 ust. 1 lit b RODO - podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach organizowanych przez Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
4.    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
5.    dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 07-01-2019 r.
6.    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
7.    osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji;
8.    podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w charakterze lekarza weterynarii w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.
.......................................................
Podpis kandydata

Instrukcja:
•    dokumenty z dopiskiem „Lekarz weterynarii” należy składać osobiście w siedzibie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Warszawie (02-147), ul. Paluch 2 w kancelarii, drogą elektroniczną na adres: info@napaluchu.waw.pl  lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Warszawie, ul. Paluch 2 (02-147) Warszawa lub wysłać faksem, w terminie od 22-11-2018 r. do 07-12-2018 r. włącznie lub składać osobiście w kancelarii Schroniska na ul. Paluch 2 w Warszawie, w godzinach 08.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku. O przyjęciu dokumentów decyduje data wpływu do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
•    CV – powinno zawierać dane opisane w Art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917) imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; datę urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie danych wykraczających poza ten zakres nie jest wymagane przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.
•    CV, list motywacyjny oraz wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem (w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną za skuteczne okazanie woli pod oświadczeniami, zgodami udzielonymi i dokumentami będzie traktowany sam fakt przesłania tych dokumentów drogą elektroniczną wraz z zamieszczeniem odpowiedniej treści oświadczeń).
•    osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
•    osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone nie później niż 07-01-2019 r.


 logo_syrenka Materiały do pobrania |Linki zewnętrzne | Przetargi | BIP   logo_bip| Polityka prywatności
W tym roku zaadoptowano ze schroniska 86 zwierząt
Na adopcję w schronisku czeka 517 zwierząt

Ważne informacje

Adres: ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa
Dojazd z P+R Al.Krakowska autobusem linii 124
 
Status organizacyjny: jednostka budżetowa m. st. Warszawy
Dyrektor Schroniska: Henryk Strzelczyk (od 15.11.2016)

Kontakt do schroniska: 

22 868-06-34
Sekretariat - w. 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); info@napaluchu.waw.pl
Promocja - w. 2; promocja@napaluchu.waw.pl
Księgowość - w. 3 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); ksiegowosc@napaluchu.waw.pl
22 846-02-36, 22 868-15-79, 604-778-747 - całodobowo w sprawach zwierząt
fax: 22 868-06-34 w.4; 22 846-02-50
 

WIZYTY W SCHRONISKU:

Adopcje przez 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 17.00
 

POSZUKIWANIE I ODBIÓR ZAGUBIONYCH ZWIERZĄT:

Przez 7 dni w tygodniu w godz. 10.00 - 18.00

Jeśli szukasz zagubionego pupila koniecznie zabierz dowód tożsamości
i dokument potwierdzający własność zwierzęcia: książeczka szczepień, zdjęcia itp.
 

PRZYJMOWANIE ZNALEZIONYCH ZWIERZĄT:

Całodobowo za pośrednictwem Straży Miejskiej i upoważnionych służb.
W godzinach 8.00 - 20.00 za pośrednictwem osób prywatnych.