Strona główna Oferty pracy Kierownik sekcji opieki bytowej
 

Warszawa, 28 lipca 2017
 

Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

ogłasza nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
 

Kierownik sekcji opieki bytowej
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w WarszawieDo głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

- pełnienie stałego nadzoru nad pracą opiekunów zwierząt,

- koordynowanie i organizacja pracy w sekcji gospodarczej

- egzekwowanie należytej jakości i ilości pracy i sporządzanie codziennych raportów,

- sporządzanie projektów harmonogramów pracy opiekunów zwierząt na miesiąc następny,

- prowadzenie i przedkładanie kart pracy opiekunów zwierząt,

- troska o zapewnienie obsady etatowej na powierzonym sektorze,

- współudział w pracach komisji przetargowych.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy

Praca w budynku oraz na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek parterowy. Ciągi komunikacyjne umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Jedna toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy związane z: bezpośrednim kontaktem ze zwierzętami, obsługą komputera, przemieszczaniem się wewnątrz budynku jak również na terenie całego Schroniska. Na stanowisku pracy brak jest specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:

·   obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) [1];

·   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

·   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

·   nieposzlakowana opinia;

·   preferowane wykształcenie: wyższe (Zoopsychologia, Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich i pokrewne);

·   minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem;

·   2-letnie doświadczenie w zakresie związanym z opieką i działaniami na rzecz zwierząt (praca zawodowa, społeczna, wolontariat)

·   umiejętność sprawnej obsługi komputera.

 

Wymagania dodatkowe:

·  umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji;

·  umiejętność rozwiązywania konfliktów i problemów;

·  odporność na stres, rzetelność, zaangażowanie, dyspozycyjność, komunikatywność, kultura osobista.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·  curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

·  list motywacyjny,

·  kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

·  kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

·  kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

·  oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie,

·  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych -  podpisane

własnoręcznie,

·  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie,

·  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

·  zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” - podpisaną własnoręcznie.

 

Składanie ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 roku na adres:

Adres składania dokumentów:

 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa

Sekretariat Schroniska,

z dopiskiem na kopercie: „oferta na stanowisko: Kierownik sekcji opieki bytowej”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 roku do godziny 16:00.[1] w przypadku uznania spełnienia przesłanek z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

 logo_syrenka Materiały do pobrania |Linki zewnętrzne | Przetargi | BIP   logo_bip| Polityka prywatności
W tym roku zaadoptowano ze schroniska 3000 zwierząt
Na adopcję w schronisku czeka 552 zwierząt

Ważne informacje

Adres: ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa
Dojazd z P+R Al.Krakowska autobusem linii 124
 
Status organizacyjny: jednostka budżetowa m. st. Warszawy
Dyrektor Schroniska: Henryk Strzelczyk (od 15.11.2016)

Kontakt do schroniska: 

22 868-06-34
Sekretariat - w. 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); info@napaluchu.waw.pl
Promocja - w. 2; promocja@napaluchu.waw.pl
Księgowość - w. 3 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); ksiegowosc@napaluchu.waw.pl
22 846-02-36, 22 868-15-79, 604-778-747 - całodobowo w sprawach zwierząt
fax: 22 868-06-34 w.4; 22 846-02-50
 

WIZYTY W SCHRONISKU:

Adopcje przez 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 17.00
 

POSZUKIWANIE I ODBIÓR ZAGUBIONYCH ZWIERZĄT:

Przez 7 dni w tygodniu w godz. 10.00 - 18.00

Jeśli szukasz zagubionego pupila koniecznie zabierz dowód tożsamości
i dokument potwierdzający własność zwierzęcia: książeczka szczepień, zdjęcia itp.
 

PRZYJMOWANIE ZNALEZIONYCH ZWIERZĄT:

Całodobowo za pośrednictwem Straży Miejskiej i upoważnionych służb.
W godzinach 8.00 - 20.00 za pośrednictwem osób prywatnych.