Warszawa, 31 lipca 2017 r.

Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

ogłasza nabór kandydatów na 1 (jedno) wolne stanowisko urzędnicze

 

Inspektor ds. finansowo-księgowych

w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

1. Zastępowanie głównego księgowego podczas nieobecności  spowodowanej urlopem, chorobą, wyjazdem służbowym itp. oraz w dniach wolnych dla Niego od pracy we wskazanych terminach w powierzonym zakresie. 

2. Sporządzanie  list płac i list wypłat zasiłków   na podstawie odpowiednio przygotowanych  i otrzymanych dokumentów źródłowych z uwzględnieniem potrąceń płacowych.

3. Prowadzenie dokumentacji płacowej wynikającej z list płac, w tym: kartotek płacowych pracowników Schroniska i ich wydruk na zakończenie roku, sporządzanie deklaracji podatkowej –PIT-11 po zakończonym roku, prowadzenie rejestru i wystawianie zaświadczeń o zarobkach.

4. Prowadzenie ewidencji potrąceń komorniczych pracowników Schroniska.

5. Prowadzenie kasy Schroniska oraz współdziałanie z bankiem  w zakresie dokonywania poboru i wpłat gotówki Schroniska.

6. Prowadzenie rozliczeń Schroniska z ZUS: sporządzanie deklaracji ZUS  min. miesięcznych RCA, RSA, DRA, RMUA, IWA, zgłaszanie  i wyrejestrowywanie w ZUS  pracowników oraz zleceniobiorców Schroniska, prowadzenie kartotek ZUS, wystawianie druków RP-7, ZUS-Z 3 oraz sporządzanie korekt do ZUS, jak i elektroniczny kontakt w zakresie dotyczącym Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

7.  Sporządzaniu  miesięcznych deklaracji wpłat na PFRON.

8. Opisywanie rachunków pod względem formalnym i rachunkowym.

9. Prowadzenie rejestru zaliczek.

10. Prowadzenie rejestru umów zleceń, wypisywanie umów zleceń po uprzednim zatwierdzeniu wniosków  i wyliczanie rachunków z tytułu umów zleceń, sporządzanie raportów odnośnie informacji o stanie umów dotyczących miesiąca następnego.

11. Udział w pracach związanych z zamówieniami publicznymi  w tym w szczególności przy sporządzaniu protokołu z posiedzenia Komisji Przetargowej, w tym protokołu z otwarcia ofert i protokołu z  wyboru oferenta.

12. Wprowadzenie zawartych umów do CRU  m. st. Warszawy.

13. Archiwizacja dokumentacji księgowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

14. Miesięczne rozliczenie zużytego paliwa przez tabor samochodowy Schroniska.

15. Prowadzenie indywidualnych kartotek ewidencji korzystania przez pracowników Schroniska z ZFŚS z odzieży i  obuwia roboczego.

16.  Dekretacja dokumentów księgowych związanych z zakupem materiałów i usług, gospodarki magazynowej

17. Prowadzenie analityki księgowej magazynów Schroniska, w tym : chłodni, spożywczego, chemicznego, budowlanego, apteki oraz kartotek odzieży i obuwia pobranego przez pracowników do użytkowania. 

18. Prowadzenie rozliczeń z tytułu VAT z m.st. Warszawa (rejestr KIKUM), generowanie i przesyłanie JPK do m.st. Warszawy.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy

Praca w budynku w części biurowej Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek parterowy. Ciągi komunikacyjne umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Jedna toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych,

kontaktem z interesantami i rozmowami telefonicznymi, przemieszczeniem się wewnątrz budynku i w terenie.

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:

·   obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) [1];

·   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

·   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

·   nieposzlakowana opinia;

·   wykształcenie wyższe ekonomiczne  minimum I stopnia,

·   umiejętność sprawnej obsługi komputera i programów komputerowych: Sage- finanse i księgowość, środki trwałe, magazyny-handel, Raks SQL- kadry i płace, program PŁATNIK  ZUS, program  deklaracja PFRON, program do sprawozdawczości budżetowej - JSTB, KIKUM, JPK.

Wymagania dodatkowe:

·   minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w księgowości  samorządowej jednostki budżetowej;

·   pożądane kompetencje: samodzielność, sumienność.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·  curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

·  list motywacyjny,

·  kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

·  kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

·  kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

·  oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie,

·  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych -  podpisane

własnoręcznie,

·  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie,

·  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

·  zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” - podpisaną własnoręcznie.

 

Składanie ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 roku na adres:

Adres składania dokumentów:

 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa

Sekretariat Schroniska,

z dopiskiem na kopercie: „oferta na stanowisko: Inspektor ds. finansowo-księgowych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie”

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 roku do godziny 16:00.[1] w przypadku uznania spełnienia przesłanek z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

 logo_syrenka Materiały do pobrania |Linki zewnętrzne | Przetargi | BIP   logo_bip| Polityka prywatności
W tym roku zaadoptowano ze schroniska 3000 zwierząt
Na adopcję w schronisku czeka 552 zwierząt

Ważne informacje

Adres: ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa
Dojazd z P+R Al.Krakowska autobusem linii 124
 
Status organizacyjny: jednostka budżetowa m. st. Warszawy
Dyrektor Schroniska: Henryk Strzelczyk (od 15.11.2016)

Kontakt do schroniska: 

22 868-06-34
Sekretariat - w. 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); info@napaluchu.waw.pl
Promocja - w. 2; promocja@napaluchu.waw.pl
Księgowość - w. 3 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); ksiegowosc@napaluchu.waw.pl
22 846-02-36, 22 868-15-79, 604-778-747 - całodobowo w sprawach zwierząt
fax: 22 868-06-34 w.4; 22 846-02-50
 

WIZYTY W SCHRONISKU:

Adopcje przez 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 17.00
 

POSZUKIWANIE I ODBIÓR ZAGUBIONYCH ZWIERZĄT:

Przez 7 dni w tygodniu w godz. 10.00 - 18.00

Jeśli szukasz zagubionego pupila koniecznie zabierz dowód tożsamości
i dokument potwierdzający własność zwierzęcia: książeczka szczepień, zdjęcia itp.
 

PRZYJMOWANIE ZNALEZIONYCH ZWIERZĄT:

Całodobowo za pośrednictwem Straży Miejskiej i upoważnionych służb.
W godzinach 8.00 - 20.00 za pośrednictwem osób prywatnych.