Strona główna BIP Oferty pracy
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) - zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych w trakcie procesu rekrutacji jest Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt z siedzibą w Warszawie (02-147) przy ul. Paluch 2.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem e-mail: iod@napaluchu.waw.pl lub pisząc na adres siedziby Administratora (z dopiskiem IOD) we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b (zawarcia umowy) w związku z art. 6 ust. 1 lit. c (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z Kodeksem pracy (Dz. U. z 2018 poz. 917 z późn. zm.) lub wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w kolejnych naborach.
4) Jeżeli Pan/Pani wyraził(a) zgodę, to przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 30 dni od zakończenia procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie w innych procesach rekrutacyjnych przez okres od 3 do 6 miesięcy w zależności od konkretnego postępowania rekrutacyjnego..
6) W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
7) Przysługuje Panu/Pani, jako osobie której dane przetwarza Administrator, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Organ ten będzie właściwy do rozpatrzenia skargi z tym zastrzeżeniem, że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.
8) Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie. Udzielenie zgody na dalsze przetwarzanie danych w celu udziału w kolejnych rekrutacjach nie jest obowiązkowe i w przypadku nieudzielenia zgody Administrator nie będzie mógł rozpatrzyć Pani/Pana kandydatury w kolejnym postępowaniu rekrutacyjnym.
Data ogłoszenia
Stanowisko i treść ogłoszenia Termin składania aplikacji Wynik
2019
12.11.2019 Referent ds. przyjęć i adopcji zwierząt, promocji i dydaktyki 25.11.2019  
21.10.2019 Pomoc administracyjna 4.11.2019
9.09.2019 Podinspektor ds. kancelaryjno-biurowych 19.09.2019  
5.09.2019 Młodszy opiekun zwierząt  30.09.2019  
5.09.2019 Pracownik gospodarczy - magazynier  30.09.2019  
14.08.2019 Technik weterynarii 26.08.2019  
19.07.2019 Młodszy opiekun zwierząt 26.07.2019  
9.07.2019 Pracownik gospodarczy - magazynier 21.07.2019  
11.06.2019 Pracownik gospodarczy - magazynier 25.06.2019  
5.03.2019 Młodszy opiekun zwierząt 17.03.2019  
2018
22.11.2018 Lekarz weterynarii 7.12.2018  
21.11.2018 Młodszy opiekun zwierząt 28.11.2018  
8.11.2018 Młodszy opiekun zwierząt 14.11.2018  
5.11.2018 Lekarz weterynarii 12.11.2018  
16.10.2018 Lekarz weterynarii 22.10.2018  
11.10.2018 Referent ds. przyjęć i adopcji zwierząt, dydaktyki i promocji 18.10.2018  
11.10.2018 Podinspektor ds. przyjęć i adopcji zwierząt, dydaktyki i promocji 18.10.2018  
10.08.2018 Podinspektor ds. promocji i dydaktyki 17.08.2018  
7.08.2018 Lekarz weterynarii 13.08.2018  
25.07.2018 Młodszy opiekun zwierząt (koty) 31.07.2018  
5.07.2018 Referent ds. przyjęć i adopcji zwierząt 20.07.2018  
15.05.2018 Młodszy opiekun zwierząt 22.05.2018 31.05.2018*  
7.03.2018 Młodszy opiekun zwierząt 18.03.2018  
5.03.2018 Lekarz weterynarii  15.03.2018  
4.01.2018 Lekarz weterynarii 14.01.2018  
2.01.2018 Młodszy opiekun zwierząt 21.01.2018  
2017
6.12.2017 Technik weterynarii - laborant 15.12.2017  
4.12.2017 Zastępca dyrektora - kierownik ambulatorium 4.01.2018  
22.11.2017 Młodszy opiekun zwierząt 3.12.2017  
16.10.2017 Lekarz weterynarii 29.10.2017  
6.10.2017 Kierownik ambulatorium 20.10.2017  
29.09.2017 Lekarz weterynarii 9.10.2017  
19.09.2017 Kierownik ambulatorium 3.10.2017  
29.08.2017 Młodszy opiekun zwierząt 10.09.2017  
31.07.2017 Inspektor ds. finansowo - księgowych 14.08.2017  
28.07.2017 Kierownik sekcji opieki bytowej 14.08.2017  
17.07.2017 Podinspektor ds. kancelaryjno-biurowych 25.07.2017  
3.07.2017 odszy opiekun zwierząt  12.07.2017  
24.05.2017 Referent ds. przyjęć i adopcji zwierząt  9.06.2017  
30.05.2017 Technik weterynarii - laborant  12.06.2017  
29.05.2017 Lekarz weterynarii 12.06.2017  
3.01.2017 Zastępca dyrektora - kierownik ambulatorium 27.01.2017  

* Proces rekrutacyjny przedłużony w dniu 22.05.2018

 logo_syrenka Materiały do pobrania |Linki zewnętrzne | Przetargi | BIP   logo_bip| Polityka prywatności
W tym roku zaadoptowano ze schroniska 86 zwierząt
Na adopcję w schronisku czeka 517 zwierząt

Ważne informacje

Adres: ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa
Dojazd z P+R Al.Krakowska autobusem linii 124
 
Status organizacyjny: jednostka budżetowa m. st. Warszawy
Dyrektor Schroniska: Henryk Strzelczyk (od 15.11.2016)

Kontakt do schroniska: 

22 868-06-34
Sekretariat - w. 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); info@napaluchu.waw.pl
Promocja - w. 2; promocja@napaluchu.waw.pl
Księgowość - w. 3 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16); ksiegowosc@napaluchu.waw.pl
22 846-02-36, 22 868-15-79, 604-778-747 - całodobowo w sprawach zwierząt
fax: 22 868-06-34 w.4; 22 846-02-50
 

WIZYTY W SCHRONISKU:

Adopcje przez 7 dni w tygodniu w godzinach 12.00 - 17.00
 

POSZUKIWANIE I ODBIÓR ZAGUBIONYCH ZWIERZĄT:

Przez 7 dni w tygodniu w godz. 10.00 - 18.00

Jeśli szukasz zagubionego pupila koniecznie zabierz dowód tożsamości
i dokument potwierdzający własność zwierzęcia: książeczka szczepień, zdjęcia itp.
 

PRZYJMOWANIE ZNALEZIONYCH ZWIERZĄT:

Całodobowo za pośrednictwem Straży Miejskiej i upoważnionych służb.
W godzinach 8.00 - 20.00 za pośrednictwem osób prywatnych.