W tym roku zaadoptowano ze schroniska 1288 zwierząt
Na adopcję w schronisku czeka 742 zwierząt

Ważne informacje

Adres: ul Paluch 2, 02-147 Warszawa
Dojazd z P+R Al.Krakowska autobusem linii 124
 
Status organizacyjny: jednostka budżetowa m.st. W-wy
Dyrektor Schroniska: od dnia 15.11.2016 r. - Henryk Strzelczyk
 
Uśredniona liczba zwierząt przebywających na co dzień w schronisku: ok. 700 psów i ok. 60 kotów
Schronisko przyjmuje wyłącznie zwierzęta bezdomne z terenu m.st. Warszawy.

ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z M. ST. WARSZAWY I DOSTARCZANIE DO SCHRONISKA ODBYWA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM STRAŻY MIEJSKIEJ - tel. 986

Kontakt do schroniska: 

22 868-06-34
Sekretariat - w. 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16)
Promocja - 692 448 612, promocja@napaluchu.waw.pl
Księgowość - w. 3 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16)
22 846-02-36, 22, 22 868-15-79 - całodobowo w sprawach zwierząt

Inne formy komunikacji:

fax: 22 868-06-34 w.4; 22 846-02-50

Telefon interwencyjny sieci komórkowEJ:

48 604-778-747

ze względu na bliskość Portów Lotniczych połączenia w sieci komórkowej są słabej jakości.
 

WIZYTY W SCHRONISKU:

Adopcje (codziennie włącznie z weekendami) w godzinach 12-16
 

POSZUKIWANIE I ODBIÓR ZAGUBIONYCH ZWIERZĄT:

codziennie w godz. 10-18

Jeśli szukasz zagubionego pupila powinieneś przybyć z dowodem tożsamości
i dokumentem potwierdzającym własność zwierzęcia książeczka szczepień, zdjęcie itp. Na miejscu należy przejrzeć rejestry fotograficzne ze zwierzętami dostępne w naszym Biurze Adopcji.
 

PRZYJMOWANIE ZNALEZIONYCH ZWIERZĄT:

Zwierzęta przyjmowane są całodobowo (w godzinach 20 - 8 za pośrednictwem Straży Miejskiej).
 


Strona główna Oferty pracy Referent ds. przyjęć i adopcji zwierząt

Warszawa, dnia 24 maja 2017 r.

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

ogłasza nabór kandydatów na 1 (jedno) wolne stanowisko urzędnicze

 

 

Referent ds. przyjęć i adopcji zwierząt

w Biurze Przyjęć i Adopcji Zwierząt, Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

- realizacja działań związanych z procedurą przyjmowania, ewidencjonowania i adopcji zwierząt,

- obsługa osób zainteresowanych adopcją (wywiad przed adopcyjny, sporządzanie dokumentacji) i osób, które poszukują i odbierają swoje zaginione zwierzęta,

- współpraca z funkcjonariuszami Straży miejskiej i weterynarzami podczas procedury przyjęcia zwierzęcia do Schroniska,

- przeprowadzanie wizyt przed i po adopcyjnych,

- prowadzenie i obsługa ewidencji zwierząt przebywających w Schronisku,

- współpraca z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą zwierzętom bezdomnym.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy

Praca w budynku Biura Przyjęć i Adopcji Zwierząt. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek parterowy. Ciągi komunikacyjne umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Jedna toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy związane z: bezpośrednim kontaktem ze zwierzętami, obsługą komputera, przemieszczaniem się wewnątrz budynku, bezpośrednią obsługą interesantów i rozmowami telefonicznymi. Na stanowisku pracy brak jest specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) 1

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • nieposzlakowana opinia

 • 2-letnie doświadczenie w zakresie związanym z opieką i działaniami na rzecz zwierząt (praca zawodowa, społeczna, wolontariat),

 • wykształcenie wyższe lub średnie,

 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe.
   

  Wymagania dodatkowe:

 • wiedza specjalistyczna wymagana do podjęcia pracy na stanowisku,

 • znajomość regulacji prawnych wymaganych do podjęcia pracy na stanowisku: Ustawa o Ochronie zwierząt, Rozporządzenie Ministra Wsi i Rolnictwa w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, ustawa o ochronie danych osobowych, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie m.st. Warszawy, Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy,

 • preferowane wykształcenie: wyższe (Zoopsychologia, Weterynaria, Ochrona Środowidka, Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich, Administracja, Psychologia, Pedagogika, Marketing, Politologia i pokrewne), lub średnie: (Technik Weterynarii, Technik Hodowca Zwierząt,

 • znajomość pakietu biurowego MS Office, obsługa urządzeń biurowych,

 • rzetelność, zaangażowanie, dyspozycyjność, umiejętność współpracy z wolontariuszami oraz z organizacjami pozarządowymi, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność rozwiązywania konfliktów, umiejętność pracy pod presją czasu, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

  • list motywacyjny,

  • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

  • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

  • kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

  • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie,

  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - podpisane

własnoręcznie,

  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie,

  • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” - podpisaną własnoręcznie.

 

 

 

Składanie ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 9 czerwca 2017 roku na adres:

Adres składania dokumentów:

 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa

 

 

Sekretariat Schroniska, z dopiskiem na kopercie: „oferta na stanowisko: referent ds. przyjęć i adopcji zwierząt w Biurze Przyjęć i Adopcji Zwierząt

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 9 czerwca 2017 roku do godziny 16:00.

1

 w przypadku uznania spełnienia przesłanek z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)