W tym roku zaadoptowano ze schroniska 1406 zwierząt
Na adopcję w schronisku czeka 769 zwierząt

Ważne informacje

Adres: ul Paluch 2, 02-147 Warszawa
Dojazd z P+R Al.Krakowska autobusem linii 124
 
Status organizacyjny: jednostka budżetowa m.st. W-wy
Dyrektor Schroniska: od dnia 15.11.2016 r. - Henryk Strzelczyk
 
Uśredniona liczba zwierząt przebywających na co dzień w schronisku: ok. 750 psów i ok. 85 kotów
Schronisko przyjmuje wyłącznie zwierzęta bezdomne z terenu m.st. Warszawy.

ODŁAWIANIE BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z M. ST. WARSZAWY I DOSTARCZANIE DO SCHRONISKA ODBYWA SIĘ ZA POŚREDNICTWEM STRAŻY MIEJSKIEJ - tel. 986

Kontakt do schroniska: 

tel. 22 846-02-36, 22, 22 868-15-79 - dyżur całodobowy w sprawach zwierząt
tel. 868-06-34
Sekretariat - w. 1 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16)
Promocja - 692 448 612, promocja@napaluchu.waw.pl
Księgowość - w. 3 (od poniedziałku do piątku w godz. 8-16)
 

Inne formy komunikacji:

fax: 22 846-02-50; 22 868-06-34 w.4

Telefon interwencyjny sieci komórkowEJ:

604-778-747

ze względu na bliskość Portów Lotniczych połączenia w sieci komórkowej są słabej jakości.
 

WIZYTY W SCHRONISKU:

Adopcje (codziennie włącznie z weekendami) w godzinach 12-17
 

POSZUKIWANIE I ODBIÓR ZAGUBIONYCH ZWIERZĄT:

codziennie w godz. 10-18

Jeśli szukasz zagubionego pupila powinieneś przybyć z dowodem tożsamości
i dokumentem potwierdzającym własność zwierzęcia książeczka szczepień, zdjęcie itp. Na miejscu należy przejrzeć rejestry fotograficzne ze zwierzętami dostępne w naszym Biurze Adopcji.
 

PRZYJMOWANIE ZNALEZIONYCH ZWIERZĄT:

Zwierzęta przyjmowane są całodobowo (w godzinach 20 - 8 za pośrednictwem Straży Miejskiej).
 


Strona główna BIP Oferty pracy

Warszawa, 17 lipca 2017 r.

 

Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

ogłasza nabór kandydatów na 1 (jedno) wolne stanowisko urzędnicze

 

Podinspektor ds. kancelaryjno-biurowych

w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie
 

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

- Prowadzenie spraw związanych z obsługą korespondencji, prowadzenie ewidencji i rejestrów.

- Obsługa kancelaryjno biurowa - prowadzenie sekretariatu, kancelarii, obsługa interesantów

i udzielanie informacji, obsługa telefoniczna i faksowa jednostki. Nadzór nad sprzętem i urządzeniami biurowymi.

- Wspieranie bieżącej pracy komórki merytorycznej, zapewnienie zaopatrzenia i obsługi

administracyjno-gospodarczej. Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników.

- Przygotowywanie projektów pism i dokumentacji. Prowadzenie terminarzy.

- Prowadzenie obiegu korespondencji w biurze, prowadzenie rejestrów i baz danych dotyczących przedmiotu działania jednostki.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy

Praca w budynku w części biurowej Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek parterowy. Ciągi komunikacyjne umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Jedna toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych,

kontaktem z interesantami i rozmowami telefonicznymi, przemieszczeniem się wewnątrz budynku i w terenie.

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:

·   obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) [1];

·   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

·   niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

·   nieposzlakowana opinia;

·   wykształcenie wyższe minimum I stopnia;

·   umiejętność sprawnej obsługi komputera.

 

Wymagania dodatkowe:

·   minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w samorządowej jednostce budżetowej;

·   pożądane kompetencje: samodzielność, sumienność.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·  curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

·  list motywacyjny,

·  kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

·  kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

·  kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

·  oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie,

·  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych -  podpisane

własnoręcznie,

·  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie,

·  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

·  zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” - podpisaną własnoręcznie.

 

Składanie ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 25 lipca 2017 roku na adres:

Adres składania dokumentów:

 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa

Sekretariat Schroniska,

z dopiskiem na kopercie: „oferta na stanowisko: Podinspektor ds. kancelaryjno-biurowych w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie”

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 25 lipca 2017 roku do godziny 16:00.[1] w przypadku uznania spełnienia przesłanek z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)


 Warszawa, dnia 3 lipca 2017r.
 

OFERTA PRACY:
Młodszy Opiekun Zwierząt (psy i koty)

Wymagania:

· Preferowane doświadczenie w pracy ze zwierzętami lub wykształcenie kierunkowe (zoopsychologia, technik weterynarii i pokrewne)

· Empatia i wrażliwość na los zwierząt

· Umiejętność pracy w zespole

· Odporność na stres

· Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne

· Umiejętność samoorganizacji pracy na stanowisku

· Umiejętności uczenia się i samorozwoju (szczególnie w zakresie opieki nad zwierzętami)

· Wysoka kultura osobista

· Pracowitość

· Wysokie poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania

Do obowiązków osoby na tym stanowisku należy:

· Karmienie i pojenie zwierząt (dopilnowanie by każde zjadało swoją odpowiednio dobraną porcję jedzenia)

· Sprzątanie pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta

· Dbanie o dobre samopoczucie zwierząt: socjalizacja i nawiązywanie ze zwierzętami przyjaznych relacji

· Obserwowanie i poznawanie cech zwierzęcia – tak aby mógł przekazać jak najwięcej informacji osobom zainteresowanym adopcją

· obserwowanie stanu zdrowia zwierzęcia, zmian w zachowaniu, wszelkich objawów mogących świadczyć o chorobie i przekazanie tych spostrzeżeń lekarzowi weterynarii bezzwłocznie

· Współpraca z wolontariatem w celu zapewnienia zwierzęciu spacerów, wspólnego poznawania zwierząt w celu zapewnienia udanej i odpowiedzialnej adopcji, rozpoznawania zachowań mogących świadczyć o chorobie

· Współpraca z innymi opiekunami, mającą na celu zapewnienie właściwej opieki podczas nieobecności w pracy

· Przeprowadzanie spacerów i rozmów przedadopcyjnych

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do dnia 12 lipca 2017 roku na adres: info@paluch.org.pl
Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Warszawa, dnia 21.06.2017 roku


Wynik naboru
na stanowisko urzędnicze

Referent ds. przyjęć i adopcji zwierząt

w Biurze Przyjęć i Adopcji Zwierząt, Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

 


         W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie, ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa komisja wyłoniła do zatrudnienia:

 

         1. Panią Karolinę Gronczewską Guzewicz - miejsce zamieszkania Mysiadło.

 

       Uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko urzędnicze Referent ds. przyjęć i adopcji zwierząt w Biurze Przyjęć i Adopcji Zwierząt w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt.

 

  

                               Henryk Strzelczyk

                               Dyrektor

                               Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie
Warszawa, 30.05.2017

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie, ul. Paluch 2 zatrudni

TECHNIKA WETERYNARII – LABORANTA 

Zadania:

- pobieranie krwi,

- obsługiwanie aparatury do badania moczu, morfologii i biochemii,

- współpraca z lekarzami weterynarii w zakresie rehabilitacji zwierząt

 

Schronisko dysponuje odpowiednio wyposażonym laboratorium, salą diagnostyczną i sprzętem do rehabilitacji.

 

Wymagania:

- wykształcenie kierunkowe – warunek konieczny,

- przyjacielski i humanitarny stosunek do zwierząt oraz wrażliwość na ich los, łatwość nawiązywania kontaktów ze zwierzętami,

- umiejętność postępowania ze zwierzętami (psy, koty), znajomość ich podstawowych potrzeb i zachowań, jak również: żywienia, higieny, ruchu, zabawy,

- doświadczenie w opiece nad zwierzętami (psy, koty), w tym chorymi i ich pielęgnacji (chęć doszkalania się w przedmiotowym zakresie),

- serdeczne, spokojne usposobienie,

- dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, zdyscyplinowanie i komunikatywność.

 

W zamian oferujemy:

- stabilne warunki zatrudnienia w samorządowej jednostce budżetowej,

- możliwość rozwoju zawodowego

 

Informacje dodatkowe pod nr tel. 0 22 868-06-34 wew. 1

Oferty zawierające: list motywacyjny, CV oraz  zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych w Schronisku, należy składać do kancelarii Schroniska w Warszawie, ul. Paluch 2 w terminie do dnia 12-06-2017 roku, pocztą elektroniczną na adres: info@napaluchu.waw.pl

 

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.


 


Warszawa, 29 maja 2017 r.

            Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie ul. Paluch zatrudni pracownika na stanowisku:

 

 

 

LEKARZ WETERYNARII

 

Wymagania:

·        prawo wykonywania zawodu,  

 

·        co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy z małymi zwierzętami (specjalista chorób psów i kotów lub specjalista chorób małych zwierząt), 

 

·        umiejętność pracy w zespole,

·        kultura osobista,

·        dobra organizacja pracy,

·        zdyscyplinowanie,

·        wrażliwość na los zwierząt,

·        odporność na stres.

 

 

Informacje dodatkowe pod: nr tel. 0 22 868 06 34 wew. 1, email: info@paluch.org.pl

 

Oferty zawierające: CV ze zdjęciem oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych w Schronisku, należy składać do kancelarii Schroniska w Warszawie ul. Paluch 2 w terminie do dnia 12-06-2017 roku, listownie, pocztą elektroniczną na adres: info@paluch.org.pl lub faxem na nr 0 22 846-02-36 wew. 4.  

 


 


Warszawa, dnia 24 maja 2017 r.

 

 

 

 

 

Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

ogłasza nabór kandydatów na 1 (jedno) wolne stanowisko urzędnicze

 

 

Referent ds. przyjęć i adopcji zwierząt

w Biurze Przyjęć i Adopcji Zwierząt, Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

- realizacja działań związanych z procedurą przyjmowania, ewidencjonowania i adopcji zwierząt,

- obsługa osób zainteresowanych adopcją (wywiad przed adopcyjny, sporządzanie dokumentacji) i osób, które poszukują i odbierają swoje zaginione zwierzęta,

- współpraca z funkcjonariuszami Straży miejskiej i weterynarzami podczas procedury przyjęcia zwierzęcia do Schroniska,

- przeprowadzanie wizyt przed i po adopcyjnych,

- prowadzenie i obsługa ewidencji zwierząt przebywających w Schronisku,

- współpraca z instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą zwierzętom bezdomnym.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy

Praca w budynku Biura Przyjęć i Adopcji Zwierząt. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Budynek parterowy. Ciągi komunikacyjne umożliwiające poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Jedna toaleta przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy

Stanowisko pracy związane z: bezpośrednim kontaktem ze zwierzętami, obsługą komputera, przemieszczaniem się wewnątrz budynku, bezpośrednią obsługą interesantów i rozmowami telefonicznymi. Na stanowisku pracy brak jest specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym.

 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) 1

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 • nieposzlakowana opinia

 • 2-letnie doświadczenie w zakresie związanym z opieką i działaniami na rzecz zwierząt (praca zawodowa, społeczna, wolontariat),

 • wykształcenie wyższe lub średnie,

 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe.
   

  Wymagania dodatkowe:

 • wiedza specjalistyczna wymagana do podjęcia pracy na stanowisku,

 • znajomość regulacji prawnych wymaganych do podjęcia pracy na stanowisku: Ustawa o Ochronie zwierząt, Rozporządzenie Ministra Wsi i Rolnictwa w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, ustawa o ochronie danych osobowych, Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na terenie m.st. Warszawy, Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy,

 • preferowane wykształcenie: wyższe (Zoopsychologia, Weterynaria, Ochrona Środowidka, Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich, Administracja, Psychologia, Pedagogika, Marketing, Politologia i pokrewne), lub średnie: (Technik Weterynarii, Technik Hodowca Zwierząt,

 • znajomość pakietu biurowego MS Office, obsługa urządzeń biurowych,

 • rzetelność, zaangażowanie, dyspozycyjność, umiejętność współpracy z wolontariuszami oraz z organizacjami pozarządowymi, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność rozwiązywania konfliktów, umiejętność pracy pod presją czasu, wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne,

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

  • list motywacyjny,

  • kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

  • kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

  • kserokopie świadectw pracy oraz innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,

  • oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - podpisane własnoręcznie,

  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - podpisane

własnoręcznie,

  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - podpisane własnoręcznie,

  • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)” - podpisaną własnoręcznie.

 

 

 

Składanie ofert:

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 9 czerwca 2017 roku na adres:

Adres składania dokumentów:

 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

ul. Paluch 2, 02-147 Warszawa

 

 

Sekretariat Schroniska, z dopiskiem na kopercie: „oferta na stanowisko: referent ds. przyjęć i adopcji zwierząt w Biurze Przyjęć i Adopcji Zwierząt

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 9 czerwca 2017 roku do godziny 16:00.

1

 w przypadku uznania spełnienia przesłanek z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)